Aviso Legal

Divine Properties

1. ALGEMENE VOORWAARDEN:

Deze juridische nota bevat de voorwaarden die het gebruik van en de toegang tot de website www.divineproperties.es (hierna website of website) en de verantwoordelijkheden die voortvloeien uit het gebruik ervan regelen, in overeenstemming met wet 34/2002 van 11 december juli. , van Diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (hierna LSSI). Het zal duidelijk zijn dat de toegang tot of het loutere gebruik van de website door de gebruiker inhoudt dat hij zich houdt aan alle voorwaarden die Divine Properties S.L. momenteel op internet gepubliceerd. Gebruikers worden geïnformeerd dat Divine Properties de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de privacy van gebruikers en de geheimhouding en veiligheid van hun persoonsgegevens respecteert, en de nodige technische en organisatorische maatregelen neemt om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de verstrekte persoonsgegevens.

2. KOP:

De eigenaar van deze website is: Divine Properties S.l., met maatschappelijke zetel te Puig den Vals n. 98, Poligono 22, 07819 Islas Baleares (Ibiza), met CIF B – 01969344 en e-mailadres info@divineproperties .es< /a>

3. VOORWERP:

Het doel van deze site is om te informeren over de activiteiten en diensten die Divine Properties S.l. ontwikkelt en aanbiedt.

4. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN:

Het geheel van deze website: beschrijving en kenmerken, tekst, afbeeldingen, merken, logo's, knoppen, softwarebestanden, evenals de structuur, selectie, rangschikking en presentatie van de inhoud wordt beschermd door Spaanse en internationale wetten op intellectueel en Industrieel eigendom. Toegang door derden tot genoemde site impliceert in geen geval enige vorm van berusting, overdracht of gehele of gedeeltelijke overdracht van de rechten verleend door de Spaanse en internationale wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendom. Reproductie (behalve het tijdelijk downloaden van de website naar de harde schijf van de computer van de gebruiker of naar proxyservers), kopiëren, gebruiken, verspreiden, hergebruiken, exploiteren, tweede kopieën maken, verzenden per post, verzending, wijziging, toewijzing of enige andere handeling dat wordt gedaan met alle of een deel van de informatie op deze website die niet uitdrukkelijk is geautoriseerd door de eigenaar. De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud op een zorgvuldige, correcte en wettige manier te gebruiken en verbindt zich er in het bijzonder toe om het "copyright" en andere gegevens die de rechten van Divine Properties S.L. identificeren, niet te verwijderen, te omzeilen of te manipuleren. of hun eigenaars die in de inhoud zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen of informatiemechanismen die in de inhoud kunnen zijn opgenomen. www.divineproperties.es is een domein geregistreerd door Divine Properties S.L. Het domein mag niet worden gebruikt, behalve met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming, in verband met andere diensten die niet van het bedrijf zijn op een manier die verwarring kan veroorzaken bij onze klanten of Divine in diskrediet kan brengen Eigenschappen S.L.

5. TOEGANG:

Gebruikers hebben gratis en gratis toegang tot de site.

6. VERANTWOORDELIJKHEID EN VERPLICHTINGEN:

6.1. VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD

De inhoud van deze website is van algemene aard, met een uitsluitend informatief doel en effect van onze diensten en onze zakelijke activiteiten. Goddelijke eigenschappen S.L. wijst elke verantwoordelijkheid af voor enige beslissing die door de gebruiker van de website wordt genomen. Goddelijke eigenschappen S.L. wijst de verantwoordelijkheid af voor alle informatie die niet door het bedrijf is opgesteld of niet op een geautoriseerde manier door het bedrijf onder zijn naam is gepubliceerd, evenals de verantwoordelijkheid die voortvloeit uit het misbruik van de inhoud. Evenzo, met betrekking tot de inhoud, heeft Divine Properties S.L. behoudt zich het recht voor om ze tijdelijk of permanent bij te werken, te verwijderen, te beperken of de toegang ertoe te verhinderen.

6.2. AANSPRAKELIJKHEID IN HET GEVAL DAT DEZE PAGINA DE BESTEMMING IS VAN DE LINK DIE OP EEN ANDERE PAGINA IS GEÏNTRODUCEERD

Met betrekking tot de links die door andere pagina's zijn gemaakt naar de Divine Properties S.L. dienen zich te houden aan de volgende bepalingen: · Voorafgaand aan het aanmaken van de link moet toestemming worden gevraagd en de toekenning ervan moet uitdrukkelijk worden vermeld. De link moet absoluut en volledig zijn, dat wil zeggen, hij moet de gebruiker naar het adres van Divine Properties S.L. en moet het volledige scherm van de startpagina volledig omvatten. In geen geval, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk geautoriseerd door Divine Properties S.L., mag de pagina die de link maakt de Divine Properties-website op enigerlei wijze reproduceren, opnemen als onderdeel van zijn website of binnen een van zijn "frames" of een "browser" maken. " op een van de webpagina's. Er zal geen type foutieve of onjuiste indicatie worden gegeven over de Divine Properties S.L.-pagina. Als u enig onderscheidend teken van goddelijke eigendommen, zoals merken, logo's en namen, wilt opnemen, moet u schriftelijke toestemming hebben.

De eigenaar van de pagina die de link aanbiedt, moet te goeder trouw handelen en zal niet van plan zijn de reputatie of goede naam van Divine Properties S.L. negatief te beïnvloeden. Het is verboden, tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door Divine Properties S.L., om de tekstelementen van het merk of logo, de domeinnaam of de bedrijfsnaam van Divine Properties te registreren als trefwoord ("metatags" of "metanamen") voor het zoeken naar websites uitgevoerd via zoekmachines. Goddelijke eigenschappen S.L. aanvaardt geen enkele vorm van verantwoordelijkheid voor enig aspect dat verband houdt met de webpagina die de link aanbiedt.

6.3. VERANTWOORDELIJKHEID TECHNISCHE ASPECTEN:

Divine Properties S.L. zal al het mogelijke doen om een ??stabiele en langdurige dienstverlening te bieden, maar garandeert in geen geval de continuïteit van de werking of de werking en beschikbaarheid van de website om redenen buiten haar verantwoordelijkheid. Goddelijke eigenschappen S.L. is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, inclusief schade aan computersystemen en introductie van bestaande virussen in het netwerk, die voortvloeit uit het surfen op internet dat nodig is voor het gebruik van deze website. Om deze reden wordt u in geen geval gecompenseerd voor mogelijke problemen als gevolg van een storing in het systeem.

6.4. GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN:

De gebruiker is aansprakelijk voor schade die Divine Properties S.L. kan lijden als gevolg van schending door u van een van de verplichtingen die in deze juridische nota zijn vastgelegd. De gebruiker zal in ieder geval reageren op de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, waarbij Divine Properties zich het recht voorbehoudt om elke gebruiker die valse informatie heeft verstrekt uit te sluiten van de geregistreerde diensten en om het aangevraagde verzekeringscontract te beëindigen, onverminderd de andere acties die verder gaan in de wet. De gebruiker mag deze dienst niet gebruiken om illegaal, bedreigend, lasterlijk materiaal of enig ander soort materiaal dat als aanstootgevend wordt beschouwd, te verzenden. Op dezelfde manier mag u de inhoud van Divine Properties S.L. niet misbruiken, reproduceren, wijzigen of transformeren.

Elke informatie verkregen over de Divine Properties S.L. en getoond op een externe pagina, moet het worden getoond met vermelding van de bron, dat wil zeggen de naam van de site en de link of pagina waar de informatie vandaan komt. Met betrekking tot navigatie stemt de gebruiker ermee in om ijverig en getrouw de aanbevelingen na te leven die Divine Properties op dat moment vaststelt met betrekking tot het gebruik van de site. Voor deze doeleinden heeft Divine Properties S.L. Gebruikers zullen worden aangesproken via elk communicatiemiddel via de website.

7. DUUR EN WIJZIGING:

Divine Properties S.L. U hebt het recht om de hierin vermelde voorwaarden eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Elke wijziging wordt weergegeven en gebruikers worden op de hoogte gebracht op dezelfde manier als in deze juridische kennisgeving. De tijdelijke geldigheid van deze wettelijke kennisgeving valt daarom samen met het tijdstip van blootstelling, tot het moment dat ze geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd door Divine Properties. Goddelijke eigenschappen S.L. kan de werking van deze website eenzijdig beëindigen, opschorten of onderbreken, zonder de mogelijkheid om enige schadevergoeding van de gebruiker te vragen.

Na het uitsterven moet de gebruiker alle informatie vernietigen over Goddelijke Eigendommen die hij bezit in welk formaat dan ook en die hij heeft verkregen via de site of via communicatie die individueel door de gebruiker aan de gebruiker is gedaan. Goddelijke eigenschappen S.L. is niet verplicht om enige inhoud te behouden of ongelezen of niet-verzonden berichten door te sturen naar de gebruiker of een derde partij.

8. WET EN JURISDICTIE:

Op deze gebruiksvoorwaarden is de Spaanse wet van toepassing. De voorwaarden die op deze website verschijnen, zijn in ieder geval onderworpen aan de Spaanse wetten en rechtbanken. In het geval van geschillen tussen de gebruiker en Divine Properties S.L., zijn de partijen het uitdrukkelijk eens en gaan ze akkoord met betrekking tot de levering van de dienst, waarbij uitdrukkelijk wordt afgezien van enige andere jurisdictie, de onderwerping ervan aan de rechtbanken en tribunalen van de Balearen (Spanje).