Política de Privacidad

Divine Properties

Divine Properties S.L, hierna de VERANTWOORDELIJKE, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker en informeert u dat deze gegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april (AVG) en Organieke wet 3/2018 van 5 december (LOPDGDD), waarvoor de volgende behandelingsinformatie wordt verstrekt:

EINDE VAN DE BEHANDELING: een commerciële relatie onderhouden met de Gebruiker. De geplande operaties om de behandeling uit te voeren zijn:

  • Doorgifte van commerciële reclameboodschappen per e-mail, fax, sms, mms, sociale netwerken of enig ander elektronisch of fysiek middel, nu of in de toekomst, dat het mogelijk maakt commerciële communicatie uit te voeren. Deze mededelingen worden gedaan door de VERANTWOORDELIJKE en hebben betrekking op hun producten en diensten, of hun medewerkers of leveranciers met wie zij een promotionele overeenkomst hebben gesloten. In dit geval hebben derden nooit toegang tot persoonsgegevens.
  • Statistische studies uitvoeren.
  • Bestellingen, verzoeken of elk type verzoek verwerken dat door de gebruiker is gedaan via een van de contactformulieren die hem ter beschikking worden gesteld.
  • Verstuur de nieuwsbrief vanaf de website.

RECHTSGROND VOOR VERWERKING: toestemming van de belanghebbende.

CRITERIA VOOR HET BEWAREN VAN GEGEVENS: ze worden niet langer bewaard dan nodig is om het doel van de behandeling te behouden en wanneer het niet langer nodig is voor dit doel, worden ze verwijderd met passende beveiligingsmaatregelen om garanderen de pseudonimisering van de gegevens of de totale vernietiging ervan.

GEGEVENSCOMMUNICATIE: de gegevens worden niet meegedeeld aan derden, behoudens wettelijke verplichting.

RECHTEN VAN DE GEBRUIKER:

  • Recht om toestemming op elk moment in te trekken.
  • Recht op toegang, rectificatie, overdraagbaarheid en verwijdering van uw gegevens en de beperking of verzet tegen de behandeling ervan.
  • Recht om een claim in te dienen bij de controleautoriteit (www.aepd.es) als u vindt dat de behandeling niet voldoet aan de huidige regelgeving.

CONTACTGEGEVENS VOOR HET UITOEFENEN VAN UW RECHTEN:

Divine Properties S.L., Puig den Vals n. 98, Polígono 22, 07819 Islas Baleares (Ibiza), met CIF B–01969344 en e-mailadres info@divineproperties.es

VERPLICHT OF OPTIONEEL AARD VAN DE DOOR DE GEBRUIKER VERSTREKTE INFORMATIE

Gebruikers, door de overeenkomstige vakjes aan te vinken en gegevens in te voeren in de velden gemarkeerd met een asterisk (*) in het contactformulier of gepresenteerd in downloadformulieren, aanvaarden uitdrukkelijk en vrij en ondubbelzinnig dat uw gegevens nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen, door de aanbieder, waarbij het opnemen van gegevens in de overige velden vrijwillig is. De Gebruiker garandeert dat de persoonlijke gegevens die aan de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE zijn verstrekt waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen daarin. De VERANTWOORDELIJKE informeert en garandeert de gebruikers uitdrukkelijk dat hun persoonlijke gegevens in geen geval aan derden zullen worden overgedragen, en dat bij elke overdracht van persoonlijke gegevens vooraf de uitdrukkelijke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming van de gebruikers zal worden gevraagd . Alle gegevens die via de website worden opgevraagd zijn verplicht, aangezien ze noodzakelijk zijn voor een optimale dienstverlening aan de Gebruiker. In het geval dat niet alle gegevens worden verstrekt, is het niet gegarandeerd dat de verstrekte informatie en diensten volledig zijn aangepast aan uw behoeften.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Dat, in overeenstemming met de bepalingen van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE voldoet aan alle bepalingen van de AVG-regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens onder zijn verantwoordelijkheid, en duidelijk aan de principes beschreven in artikel 5 van de AVG, waardoor ze op een wettige, loyale en transparante manier worden behandeld in relatie tot de belanghebbende partij en adequaat, relevant en beperkt tot wat nodig is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden behandeld. De VERANTWOORDELIJKE garandeert dat hij een passend technisch en organisatorisch beleid heeft geïmplementeerd om de beveiligingsmaatregelen van de AVG toe te passen om de rechten en vrijheden van Gebruikers te beschermen en de juiste informatie heeft meegedeeld zodat zij deze kunnen uitoefenen.